Class Wise Students

S.NO. CLASS NO. OF GIRLS NO. OF BOYS TOTAL
 1 KG I 34 23 57
 2 KG II 19 30 49
 3 I 38 41 79
 4 II 40 53 93
 5 III 50 76 126
 6 IV 81 82 163
 7 V 70 75 145
 8 VI 116 133 249
 9 VII 112 120 232
 10 VIII 90 150 240
 11 IX 92 132 224
 12 X 71 92 163
 13 XI 123 79 202
 14 XII 85 88 173